De VCA*, VCA**, VCA-P en VCU Checklist is voor bedrijven én zijn medewerkers een hulpmiddel om eventuele knelpunten in het beheer van VGM aspecten op te sporen en waar nodig te verbeteren. De VCA checklist aannemers is er in vorm van een checklist VCA*, VCA** en VCA-P.
Onderscheid wordt gemaakt in het type bedrijf:
– VCA* gericht op de directe beheersing van `VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.
– VCA** gericht op de directe beheersing van `VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie & verbeter management).
– VCA-P gericht op de directe beheersing van `VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie & verbeter management, alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de Petrochemie).

De VCU checklist is opgesteld voor Uitzendorganisaties.
Eén van de voordelen van de VCU-Certificatie voor het bedrijf is dat de VCU Checklist voor Uitzendbureau’s aan u en haar medewerkers een prima tool c.q. instrument is om samen de zwakke plekken voor veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie op te sporen. Dat leidt tot zorgvuldiger werken, minder ongevallen, minder schade en de daaruit voortkomende besparingen. Het certificaat geeft opdrachtgevers zekerheid en vertrouwen. Waar gewerkt wordt vallen spaanders is het spreekwoord en dat kunnen risico’s zijn, het beheersbaar maken daarvan is niet alleen een taak voor het bedrijf maar ook voor de hele organisatie. Management en medewerkers dragen namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

VCA*(**), VCA-P en VCU eisen

De eisen waaraan het VCA*(**), VCA-P of VCU checklist moet voldoen, is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen VCA. Het secretariaat en het beheer van het beeldmerk is in handen van de stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Aan de hand van de VCA*(**), VCA-P en VCU Checklist wordt de totale organisatie, van beleid tot uitvoering, zorgvuldig onder de loep genomen. Er wordt inzicht geboden in onveilige of risicovolle taken. Ook wordt helder in kaart gebracht waar eventuele onduidelijkheden bestaan en waar voortaan extra controles nodig zijn.

Van de door Safex Certificatie B.V. uitgegeven VCA*(**), VCA-P of  VCU certificaten, kunt u via de volgende link de actuele status nakijken.

https://ccr.ssvv.nl/

Samenwerken aan veiligheid

Wie aan een veilige werksituatie werkt, laat zien te willen investeren in de organisatie en de veiligheid. De betrokkenheid van medewerkers neemt toe en er wordt een positief signaal afgegeven aan opdrachtgevers. Door gezamenlijk te werken aan VCA*(**), VCA-P en VCU -certificatie, nemen risico’s af, zijn mensen zorgvuldiger en treedt er minder schade op door ongevallen, dus meer winst.

Safex certificatie is erkend

Het VCA *(**), VCA-P en VCU certificaat inspectie en mag uitsluitend verstrekt worden door certificatie instellingen die hiervoor de officiële erkenning hebben gekregen van de Raad van Accreditatie (RvA). Safex Certificatie B.V. (C495) is erkend.
De werkwijze van Safex Certificatie B.V. wordt dan ook getoetst op deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.

Safex werkwijze

De procedure voor VCA- certificatie sluit aan op die voor andere vormen voor certificatie, zoals kwaliteitsmanagement- en milieuzorgsystemen. Na ontvangst van de aanvraag, toetsen Safex-deskundigen het VCA *(**), VCA-P of  VCU systeem, en de daarbij behorende documenten en het werkplan aan de VCA *(**), VCA-P, of VCU eisen. Is dat in orde, dan bezoekt Safex Certificatie B.V. samen met het bedrijf de werkzaamheden in het bedrijf  (en op werklocatie* (* geld alleen voor VCA*/**-P)) . Wanneer is aangetoond dat op papier én in de praktijk aan alle relevante eisen uit de VCA *(**),VCA-P of  VCU wordt voldaan, en sluit het bedrijf met Safex een certificatie-overeenkomst, waarna Safex vervolgens een toets moment overeenstemt (audit). Om de zorg voor de veiligheid ook op lange termijn te kunnen borgen, voert Safex jaarlijks een opvolgingsbezoek m.b.t. VCA en VCU uit. Een her- certificatie audit vindt plaats 3 maanden voor het verloop van het huidige certificaat.

Kosten

Onze tarieven zijn gebaseerd op de complexiteit van de organisatie, de aard van de certificatie, de grootte van het bedrijf en het aantal vestigingen dat bij de aanvraag is betrokken. Dit tezamen bepaalt de tijdsduur en de kosten die met de aanvraag zijn gemoeid. Safex Certificatie B.V presenteert vooraf altijd een raming van de tarieven en tijd op basis van de door u aangeleverde gegevens.

Wilt u meer informatie? Neem dan hier contact met ons op of bel ons op +31 (0) 88-0289000. U kunt ook direct een offerte aanvragen.