Hierbij delen wij u mede dat de tot dusver geldende algemene voorwaarden van Safex CI en Safex II zijn geactualiseerd en gemoderniseerd. Middels deze berichtgeving brengen wij u hiervan op de hoogte.
Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle lopende overeenkomsten.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam.
Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op of te downloaden via onze website www.safexbv.nl.
Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op doorlopende overeenkomsten, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt vastgelegd.

De nieuwe algemene voorwaarden zijn, ter vervanging van de oude algemene voorwaarden, vanaf 01-01-2021 van toepassing op onze offertes en de thans lopende overeenkomsten.

Voor het geval u zich niet met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden kunt verenigen, verzoeken wij u dat binnen één maand na dagtekening van deze berichtgeving d.d. 01-01-2021 schriftelijk dan wel per e-mail aan ons te berichten, bij gebreke waarvan u wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de nieuwe algemene voorwaarden.

Wenst u de nieuwe algemene voorwaarden te ontvangen dan verzoeken wij u ons een e-mail te sturen, ook kunt u de nieuwe Algemene Voorwaarden inzien op onze website www.safexbv.nl/algemene-voorwaarden/.

De belangrijkste wijzigingen tussen de oude en de nieuwe algemene voorwaarden zijn:
Artikel 8a (wijziging en annulering afspraak audit/inspectie) en artikel 10c en d (tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst) .
Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan zullen wij die graag beantwoorden.
Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd.